Ban nề nếp thi đua năm học 2017 - 2018

239 11/12/2017 08:41 SA Quản trị viên               SỞ LĐTB&XH KHÁNH HÒA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

          TRƯỜNG TRUNG CẤP KINH TẾ           

       


            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

       

                                                                      Nha Trang, ngày 06 tháng 12 năm 2017

 PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

                                Ban nề nếp thi đua năm học 2017 - 2018

 

          Thực hiện theo Quyết định số 428/QĐ-TCKT ngày 05 tháng 12 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Trung cấp Kinh tế Khánh Hòa về việc thành lập Ban nề nếp năm học 2017 - 2018. Sau khi họp Ban nề nếp phân công nhiệm vụ cho các thành viên như sau:

 Bảng phân công nhiệm vụ

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

 

Sáng

Tuấn

Hiền

Sơn

Tuấn

Xuân

Trung

Tuấn

Cảnh

Long

Tuấn

Hiền

Sơn

Tuấn

Xuân

Trung

 

Chiều

Tuấn

Tuyết

Long

Tuấn

Tuệ

Sơn

Tuấn

Cảnh

Trung

Tuấn

Tuyết

Long

Tuấn

Tuệ

Sơn

 

Yêu cầu:  Có mặt tại trường trước mỗi buổi học 20 phút để kiểm tra nề nếp học sinh.

 XÁC NHẬN CỦA LÃNH ĐẠO                                                  TM.BAN NỀ NẾP

                       TRƯỞNG BAN

 

               (đã ký)                                                                              (đã ký)

 

 

 

      Th.S Nguyễn Tiến Lợi                                                     Nguyễn Đức Cảnh